Mountains of Gorkhi, 2003

Mountains of Gorkhi, 2003

oil on canvas, 60x45