Gobi of Sharga, Sutai mountain, Gobi-Altai aimag

Photo: 
Todd R. Forsgren
Gobi of Sharga, Sutai mountain, Gobi-Altai aimag

oil on canvas, 37x50