White pyramid

Photo: 
Todd R. Forsgren
White pyramid

oil on canvas, 50x109